Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ (CPV:15000000-8)»
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 218.387.308 € με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 06/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/08/2021 10:01:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ11146907Θ-92Ε
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου

The post ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ (CPV:15000000-8)»
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 218.387.308 € με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής. – ΑΔΑ: Ψ11146907Θ-92Ε
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.