ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Aνάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες Μεταφοράς Δεμάτων (Μοριακός Έλεγχος Αίματος)
CPV 60161000-4
Συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

Αναπόσπαστο Μέρος της 30-2021 Διακήρυξης

XML-30-2021