Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης

«Συγκρότηση οριστικών μελετών – μελέτης εφαρμογής και διασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων» (Υποέργο 2) της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας  του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Η ΕΛΠΙΣ”» (Κωδικ...

«Συγκρότηση οριστικών μελετών – μελέτης εφαρμογής και διασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων» (Υποέργο 2) της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας  του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Η ΕΛΠΙΣ”» (Κωδικός ΟΠΣ 5092133) στο Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020»

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 118.174,51 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Δικήρυξη

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ