Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια  και διανομή Φυσικού Αερίου προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη, CPV 09123000-7, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.468.479,14 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% για χρονικό διάστημα  οκτώ (8) ημερών, ήτοι έως 03/08/2021 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, και ώρα 15:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 03/08/2021, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. Β΄ ΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Το άρθρο Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".