Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών εντομοκτονίας – μυοκτονίας των χώρων...

Το άρθρο Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών εντομοκτονίας – μυοκτονίας των χώρων του Νοσοκομείου και του Παραρτήματος επί της Σεβαστουπόλεως 16, CPV 90921000-9, για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 17/08/2022, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ.

ΑΔΑΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 22DIAB000024813

Α’ ΦΑΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ

Το άρθρο Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ