Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ’

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για τη μεταφορά και τελική επεξεργασία Επικίνδυνων...

Το άρθρο Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ’ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για τη μεταφορά και τελική επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 90524400-0, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 20/05/2022, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

ΑΔΑΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 22DIAB000024385

Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ME ΨΗΦΙΑΚΗ

Το άρθρο Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ’ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ