(31/03/2021) Α.Π.: 3671 -Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη «συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου» (CPV: 50334130-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02/04/2021, 14:30)

 

(25/01/2021) Α.Π.: 866 – Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12/02/2021, 14:00)

The post Απ’ ευθείας Αναθέσεις (2021) appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.