Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  67/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΦΑΣΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», CPV 33182100-0, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 54.560,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ.pdf

espd-request-v2.xml

Το άρθρο ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67/2021 KAI ΕΕΕΣ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".