Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου (CPV 33140000-3), προϋπολογισθείσας δαπάνης 115.210,28 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% για χρονικό διάστημα  επτά (7) ημερών, ήτοι έως 08/11/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, και ώρα 15:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 08/11/2021, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ME ΑΔΑpdf

Το άρθρο Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".