Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια εμφυτεύσιμων συσκευών καρδιακού ρυθμού – βηματοδοτών,  για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Καρδιολογικού Τμήματος του νοσοκομείου (CPV 33182210-4), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 172.664,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα  επτά (7) ημερών, ήτοι έως 11/10/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, και ώρα 15:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 11/10/2021, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. Α΄ ΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Το άρθρο Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".