«Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εγχυτή του αξονικού τομογράφου του νοσοκομείου, τύπου SOMATOM DEFINITION AS της Siemens, για ένα έτος, με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, κωδικός  CPV 33194120-3, προϋπολογισθείσας δαπάνης 133.548,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  (συμφερότερη προσφορά).» για χρονικό διάστημα  επτά (7) ημερών, ήτοι έως 10/08/2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ, και ώρα 15:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 10/08/2021, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τ.Π. Α΄ ΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Το άρθρο Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".