Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ενεργού και ασύρματου δικτυακού εξοπλισμού, που αφορά την επέκταση του υφιστάμενου εγκατεστημένου ασύρματου Δικτύου (Wi-Fi), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.940,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα  επτά (7) ημερών, ήτοι έως 10/08/2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ, και ώρα 15:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: 10/08/2021, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ΜΕ ΑΔΑΜ

Το άρθρο Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".